Lösemilerin sınıflanması

• Akut: çok sayıda immatür, blast hücreleriyle (lökosit prekürsörleri) karakterizedir; hızlı bir seyir izler
• Kronik: blastlardan daha iyi diferansiye çok sayıda prekürsör hücre ile karakterizedir; daha yavaş bir seyir izler

Bu gruplar neoplastik hücre tipine göre tekrar ikiye ayrılırlar:

• myeloid lösemi (granülosit serisinden hücreler)
• lenfositik lösemi (lenfoid seriden hücreler)

Lösemilerin etiyolojisi birçok vakada bilinmez ancak lösemik transformasyona neden olan bazı faktörler bilinmektedir:
• genetik: hafif ailesel yatkınlık (monozigotik ikizlerde yüksek konkordans); hastaların %50’sinde kromozom anomalileri (hem sayısal hem nitelik olarak) vardır; Down sendromunda insidans art­mıştır.
• iyonize radyasyon: terapi sırasında aşırı maruziyet (örn. ankilozan spondilitte, malign hastalıklarda); Hiroşima ve Çernobil’de olduğu gibi nükleer patla­malar/kazalar • ilaçlar: uzun kemoterapiler örn. alkilleyici ajanlarla
• bağışıklık durumu: immünsüprese kişilerde artmış insidans
• virüsler: örn. HTLV-1 erişkin T hücreli lösemi/lenfomaya neden olurken HTLV-II hairy celi lösemi ile ilişkilidir.