Akciğer kanserinin klinik özellikleri

• Metastatik semptomlar: Hastaların %70’inde başvuruda metastatik yayılım vardır ve hastaların %30’u metastatik hastalık tarafından oluşturulan semptomlarla başvururlar.

• Lokal semptomlar: Toraks içine lokal yayılım çeşitli klinik sendromlara neden olur.

• Non-metastatik ekstrapulmoner sendromlar: Akciğer kanseri sıklıkla sistemik sendromlara neden olur ancak bunlar metastazla ilişkili değildir ve has­tanın nadiren geliş nedenidir.

Tanı klinik özellikler, görüntüleme (göğüs röntgeni ve BT) ve aşağıdakilerin histolojik olarak doğrulanmasıyladır,
• balgam sitolojisi
• plevral efüzyonun sitolojisi
• görüntüleme kılavuzluğunda perkütan iğne aspirasyonu ve örneğin sitolojik değerlendirilmesi
• bronkoskopi ve biyopsi: küçük tümör biyopsisi elde edilir.
Prognoz ve evreleme-akciğer kanserinin histolojik tipi ve evresi sonucu ve tedaviye olası cevabı belirler. Küçük hücreli tömür hariç erken evre hastalık için sağkalım daha iyidir.

Tedavi

Cerrahi girişim
Hastalığın evresine göre tümörler operabl veya inoperabl olarak sınıflandırılırlar, tüm akciğer kanserinin sadece %10’u tanı anında operabl kabul edilir. Cerrahinin kabul edilebilir bir başarı sağlaya­cağı durumlar şöyledir:
• tümör lobar bronkus içinde veya karinaya en az 2 cm uzaklıkta olmalı.
• göğüs duvarı, diafram veya perikarda direkt yayılım olmamalı.
• kalbin büyük damarlarında, trakea, özofagus veya vertebralarda tutulum olmamalı.
• malign plevral efüzyon olmamalı
• kontralateral nodlarda tutulum olmamalı
• uzak metastaz olmamalı
Cerrahiye giden hastaların sadece %20’sinde tömür başarılı olarak rezeke edilebilir.