AKUT OTITIS MEDIA

3 yaşına kadar çocukların 1/3’ü bir veya daha fazlası

ttıprlia geçiriri pfZOknTçocuklannd a. a döle sanlarda ve erişkinlerde”

daha az sıklıkta görülür.

_Tablo III de görüldüğü gibi akut otitis media’nın çocuklardajve_ erişkinlerde en sık görülen etkeni Streptocoççus pneumoniae’dır. ^İkinci sıklıkta~izole _edîTen mikroorganizma Haernopnüus intluen-^ _zaaıruj.innuenzae ve S.pneumoniae bütün yaş gruplarında otitis rnpfHanm pn gık ragfinmian. sp^hidjr~HJr^iPTÎzagve ba^li OtiLis media’nın büyük çoğunluğu tipIelıdîr^elnCTen^STjşlarla meydana

_Akut otitis media daha az sıklıkta p hemolitik streptokok,

Staphylococcus aureus. Branhamella catarrhalis gibi_ mikroorganizmalara bağlı olarak*lnevdana pellr. YenidogHrîîârfia gram negatil basiller .ve S.aureus’un etken olduğu otite diğer yaş gruâk raRtlanrvÇeşitli”respiratuvar virüsler deötF

Lis media’nın gelişmesinde primer veva sekonder rol oynayabilir. Kış aylarında özellikle respiratuvar sinsityal virüs infeksiyonu geçiren jnfpntı^^da otitlsmedia gelişebilir