Enterik ateş

Enterik ateş ortalama 10-14 günlük inkubasyon dönemi sonunda başağnsı, ateş, halsizlik, miyalji, iştahsızlık gibi semptomlar ile sinsi bir başlangıç gösterir. Ateş özellikle remittan tiptedir. Antibiyotik ve antipiretik tedavisi almayan hastaların 1/3 inde titreme ve terleme görülür. Diare hastaların %50’sinden azında ve hastalığın erken döneminde vardır, geç dönemde ise sıklıkla kon-stipasyon görülür. Öksürük, boğaz ağrısı gibi respiratuar semptomlar olabilir. Bazı hastalarda konfüzyon, baş dönmesi, konvulsiyon, akut psikotik davranış şeklinde nöropsikiyatrik belirtiler olabilir. Nadiren sarılık ortaya çıkar. Hastaların %50’sinden azında kann derisinde “Rose spots” olarak adlandırılan 2-4 mm çapında basmakla solan eritematöz makülopapüler döküntüler ortaya çıkar. Bu döküntüler ortaya çıkmalarını takiben birkaç saat veya gün içersinde kaybolurlar. Bazı hastalarda servikal lenfadenopati dikkati çeker, özellikle kann alt kısmında belirgin abdominal hassasiyet vardır. Abdominal distansiyona sık rastlanır. Hastaların %22-50’sinde hepatomegali, %40-60’ında splenomegali görülür. Hastaların %10’unda ise letarji, deliryum, koma gibi bilinç değişikliği görülebilir. Antibiyotik verilmeyen hastalarda eğer komplikasyon gelişmez ise semptomlar 3-4 haftada kaybolur.

Typhoid fever’da toksemlye sekonder olarak myokardit, hiperpireksi, karaciğer ve kemik iliğinin etkilenmesi; gastrointeslinal lezyonlara sekonder olarak, intesiinal hemoraji ve perforasyon; hastalığın uzun süre ve şiddetli seyir göstermesine sekonder olarak, süpüratif peritonit, dekubitis ülseri, pnömoni; basilin vücutla her hangi bir yerde yerleşmeyip çoğalmasına sekonder olarak me-tastatik infeksiyon; tedaviye sekonder olarak, kemik iliği süpresyonu, hipersensitivite reaksiyonu ve toksik kriz gibi kompükasyonlar ortaya çıkabilir.