LEGİONELLA PNÖMONİSİ

Akciğer grafisinde legionella pnömonisine özgül bir görünüm mevcut değildir. Yamalı tarzda, lober, segmental infiltrasyonlar tek taraflı veya bilateral olarak gözlenebilir. Hastaların %24-63’ünde plevral effüzyon görülür(45). Uygun tedavi verilmeyen hastalarda konsolidasyon komşu bölgelere ve diğer akciğere atlar (43).

Yüksek ateş, multisistemik tutulum, pürülan balgamın olmayışı ve radyolojik olarak pnömonik inftltrasyonun görülmesi halinde İegionella pnömonisi düşünülmelidir(4).

Gram negatif bir basil olmasına karşın zayıf boya alması nedeniyle legionella Gram boyasıyla boyanan preparatlarda görülmez. Tanı; özel besiyerlerinde mikroorganizmanın üretilmesi, direkt immunofloresan (DFA) boyamayla klinik preparatlarda bakterinin gösterilmesiyle konabilir. Her iki yöntemin de özgüllüğünün çok yüksek olmasına karşın, sensitivitesi %50 civarındadır(46). Ancak monoklonal antikor yöntemiyle boyamada DFA testinin duyarlılığı artar. Transtrakeal aspirasyonla alınan balgamda duyarlılık %90 civarındadır(46). İdrarda iegionella antijeni aranması yüksek sen-sitivite ve spesifiteye sahiptir; fakat geçirilmiş hastalığı ekarte ettirmez{45). Serolojik tanı; pozitif cevap için haftalar geçmesi gerektiğinden ancak retrospektif olarak hastalığın tanınmasında işe yarayabilir(45). Klinik materyel içinde legionella’nın ribosomal RNA’sı ile hibridizasyon veren gen problan son yıllarda ticari olarak geliştirilmiştir(47). Bu testin de duyarlılığı DFA düzeyindedir. Uygun tedavinin erken dönemde başlanmadığı hastalarda mortalite %5-25 arasında olup, immunosupresif kişilerde %80’e varabilir(43).