Kemik pelvis

Kemik pelvis, os sacrum, coccygis ve her iki os coxa’nın birleşmesinden meydana gelmiştir (Resim: 294). Önde pubis’in üst kenarından (tubercula pubica), arkada promontorium’dan ve yanlarda linea innominatl ardan geçen düzlem, bu kemiklerin birleşerek meydana getirdiği pelvis boşluğunu, iki kısma ayırır. Bu düzlemin üstünde kalan boşluğa büyük pelvis, altında kalan boşluğa ise küçük pelvis adı verilir. Pelvis’in doğum hadisesi bakımından en önemli kısmı küçük pelvis’tir.