HACİM ve ELEKTROLİT EKSİKLİĞİ

Prerenal azotemi kreatinine göre orantısız BUN artışı ile karakterizedir. Normal BUN kreatinin oranı olan 10:1 aşılır ve oran 20-25:1 kadar yüksek olabilir. Bu ilişki prerenal azotemiyi akut tubuler nekrozdan ayırmada değerlidir. Akut tubuler nekrozda BUN/ kreatinin oranı her iki maddenin serum konsantrasyonu arttığı halde normale yakın kalır.

Kombine su elektrolit eksiklikleri hacim ve eksik elektrolitleri yerine koyarak yapılmalıdır. Hacim eksikliğinin boyutu yinelenen ağırlık ölçümü, ile tahmin edilebilir, çünkü vücut ağırlığındaki akut değişiklikler başlıca sıvı değişikliğine bağlıdır. Merkezi venöz basınç ve pulmoner arter basıncı hacim eksikliklerinde düşüktür ve tedavide değerli göstergelerdir.

Eksik yerine konurken verilecek sıvının kompozisyonu plazma sodyum konsanstrasyonuna göre ayarlanmalıdır. Eğer PNa normal ise, sıvı ve elektrolit kayıpları muhtemelen hipotoniktir ve verilecek sıvı izotonik sodyum klorür veya eşdeğeri olmalıdır. Hiponatremi su kaybını geçen sodyum kaybına (Örneğin, denklem 2 deki Na* deki azalma TVS deki azalmadan daha fazladır) bağlı olabileceği gibi önceden hipotonik sodyum vermeye de bağlı olabilir. Bu durumda tuz eksikliği 3 numaralı denklemden bulunabilir.

Yerine koyma tedavisi 2 aşamada planlanmalıdır:

(1) Sodyum eksikliği hesaplanmalıdır.

(2) Hacim eksikliği klinik bulgular ve vücut ağırlığındaki değişimden hesaplanmalıdır. Bu hesaplardan varsayımsal bir yerine koyma sıvısı geliştirilebilir ki, tuz kaybı NaCl olarak ve hacim kaybı da izotonik NaCl olarak verilebilir. Ondan sonra yeteri miktarda ilave NaCl içeren izotonik NaCl verilerek hastanın cevabı monitorize edilir (İdrar hacmi ve kompozisyonu serum elektrolitleri ve klinik bulgular). Yerine koyma yeterli olduğu zaman böbrek fonksiyonları ve serum Na* ve Cl” konsantrasyonları normale döner