Çocuklarda TPB Komplikasyonları

Santral venlerin trombozları: Kalp içinde kateterin düğümlenmesi, pnömotoraks, hemoto-raks ve hidrotoraks, trombüs, hava veya kateter embolisi, tamponad ile kardiak perforasyon, arteriovenöz fistül.

II.    İnfeksiyon

Sepsis (özellikle mantarlar ile) ; Kateterin giriş yerinde lokal infeksiyon, solüsyonların kontaminasyonu.

III.    Metabolik

  1. Hiperosmolarite: Hiperglisemi ve buna bağlı osmotik diürez ile ilişkili olarak su ve elek­trolit metabolizmasındaki sekonder değişiklikler.
  2. Hipoglisemi: Verilen glükozun ani kesil­mesi veya birden çok yavaşlatılması veya katete­rin çıkması sonucu gelişebilir. TPB uygulanan hastalarda kan şekeri sık aralıklarla izlenmeli­dir.
  3. Elektrolit ve mineral metabolizması bo­zuklukları : Bu maddelerin çok az veya çok fazla verilmesi ile görülür. Örneğin eritrosit ve fa­gosit işlevlerinde bozukluğa yol açabiler» üipofosfatemi önemli bir komplikasyondur. Azot kay­nağı olarak kullanılan maddelerin elektrolit ve mineral içerikleri dikkate alınmalıdır. Örneğin kazein hidrolizat, kazein bir fosfoprotein oldu­ğundan, önemli miktarlarda fosfat içerir. Kristalize aminoasit karışımlarında ise elektrolit ve mineral içeriği genellikle azdır.
  1. Asit baz dengesi bozuklukları: Protein hidrolizat alanlarda seyrektir.
  2. Azotemi ve hiperamonyemi: Aminoasit yükü aşırı olursa görülür. Yüksek aminoasit dü­zeylerine en sık yenidoğanlarda rastlanır. En çok metionin, daha seyrek olarak treonin, va­lin ve glisin kan düzeyleri yükselir. Bu durum yenidoğanm beyin gelişmesini etkileyebilir. Hi­peramonyemi genellikle semptomsuzdur. Ancak generalize konvülziyonlar da bildirilmektedir. Keza yüksek kan amonyum düzeyleri karaciğer ve beyin gelişmesine zararlı etki göstermektedir.

Aminoasit alımı 2.5 g/kg/günü aşmamalı ve yenidoğanlarda kan aminoasit ölçümleri yapıl­malıdır.

  1. Karaciğer kompiikasyonlan: TPB sıra­sında nedeni kesin açıklanamayan kolestaz du­rumları bildirilmektedir. Özellikle pretermlerde ilerleyici kolestaz ile siroza gidiş görülmüştür. Anormal karaciğer fonksiyon testleri TPB ye son verildikten 1-4 ay sonra normale döner.
  2. Esansiyel yağ asitleri eksikliği: Uzun sü­re yağsız TPB alanlarda, klinik ve biyokimyasal olarak esansiyel yağ asitleri eksikliğinin ortaya çıkması önemli bir komplikasyon oluşturmak­tadır. Başlıca belirtileri, gelişme geriliği, deri ve saçlarda lezyonlar, metabolik hızda artmadır. Esansiyel yağ asitleri, hücre membranı oluşu­munda da önemli rol oynar. Eksikliğinde eritro sit meratanında anormallikler, mitokondrium-larda yapısal ve işlevsel bozukluklar, ince barsak ve karaciğerde yapısal değişiklikler, prostaglan-dinlerin sentezinde anormallikler saptanır.
  3. Anemi ve trombositopeni: Hipertonik bir solüsyonun devamlı infüzyonu, hafif hemolitik bir anemiye neden olabilir. Trombositopeni yağ emülsiyonlarının etkisine bağlanır.

Tablo 7.14.4 : Küçük bebeklerde TPB sırasında uygulanacak izleme şeması

İzleme yöntemleri

î. hafta

2.  hafta

Büyüme-gelişme yönünden Tartı Boy

Baş çevresi Metabolik yönden Kan tetkikleri

Kan asit-baz dengesi

Ca++, P, Mg++

Total protein

Total lipid

K.C. fonksiyon testleri

(SGOT, SGPT, LDH)

Alkalen fosfataz

Amonyak İdrar tetkikleri

Volüm

Glükoz

Dansite ve osmolarite înfeksiyon yönünden

Klinik gözlemler (genel durum, ısı, vb)

Tam kan sayımı

Kültür

Hergün Haftada bir Haftada bir

Hergün

Hergün

Hergün

3 günde bir

3 günde bir

3 günde bir

3 günde bir 3 ‘günde bir 3 günde bir

Gerek görülürse

Hergün

Hergün

Hergün Haftada 2 kez Gerek görülürse

Hergün Haftada  bir Haftada bir

3 günde bir 3 günde bir 3 günde bir Haftada bir Haftada bir Haftada bir

Haftada bir Haftada bir Haftada bir

Gerek görülürse Hergün Günde 2 kez

Hergün

Gerek görülürse

Gerek görülürse

Not: Uzun süreli tedavilerde haftalık laboratuar tetkikleri genellikle yeterlidir.

Vitamin ve mineral eksiklik ve fazlalıkla­rı : Hipovitaminoz oluşabilir. A ve D vitaminleri için hipervitaminoz yönünden de dikkatli olun­malıdır. TPB uygulaması sırasında hastalarda bakır ve çinko eksiklikleri de görülebilir.