Çocuklarda Özgül Bağışıklık

İnfeksiyonları önlemede çeşitli bağışıklık ele­manları rol oynayabilir. Örneğin gram (—) bak­teriler IgM sınıfından antikorları, kolera gastrointestinal sistemde lokal IgA yapımını uyarır.

Antikor

Bakterinin konağa girmesi ile belirli bir sı­ra düzeni içinde immunoglobülinler ortaya çı­kar. İlk ortaya çıkan IgM sınıfından antikorlar­dır. IgG sınıfından antikorlara kıyasla bu anti­korların opsonizasyon, agglütinasyon yetenekle­ri ve bakterisid özellikleri daha fazladır. Kompleman varlığında bu antikorların etkisi ile gram negatif bakterilerin duvarı yok edilir. IgM ge­nellikle dolaşımda bulunur ve bu işlevlerini yalnızca kan damarları içinde görür. IgG sınıfı antikorlar ise kolaylıkla dolaşımdan ekstravasküler alanlara geçebilir. IgG sınıfı antikorların bir diğer özelliği yüksek presipitasyon yetenek­leri ile toksinleri nötralize etmede çok etkin olmalarıdır. IgA sınıfı antikorlar vücut sıvıların­da en önemli savunma elemanlarıdır. Ayrıca çok stabil olmaları nedeni ile başka tür antikorlarırı kolaylıkla yıkıma uğradığı gastrointestinal yc4da aktif rol oynarlar.

Aynı bakteri ile tekrar karşılaşmada anam-nestik veya sekonder uyarılma ile çok daha yo­ğun miktarda IgG sınıfı antikor yapımı gerçek­leşir.

Hücresel bağışıklık

Kronik ve hücre içi bakteri infeksiyonların-da hücresel bağışıklık önemli rol oynar. Hücre­sel bağışıklıkta lenfositler dışında makrofajlarm da rolü vardır ve bu reaksiyonlar sonucu gra-nülom oluşumu gözlenir. Gecikmiş aşırı duyar­lılık reaksiyonları da hücresel bağışıklık meka­nizması ile oluşur. Mycobacteriae, brucella gibi mikroorganizmalar makroj aflara yerleşerek hücre içi yıkıma direnç gösterirler. Bu tip bakte­rilere karşı savunmada hücresel bağışıklık çok önemli rol oynar.