Bebeklerde Toraks Palpasyonu

Her iki el mukayeseli olarak sırtın iki tarafına konarak titreşim kıyas­laman olarak değerlendirilir. Akciğerde konsoli-dasyon yapan durumlarda, örneğin pnömonide göğüs titreşimi artar. Buna karşın atelektazide ve piörezide tireşim azalmış, hatta kaybolmuş­tur. Bütün bu durumlarda perküsyonla matite alındığından, ayırıcı tanıda göğüs titreşimini araştırmak yararlıdır. Pnömotoraksta perküs­yonla hipersonorite alınır, ancak göğüs titreşimi azalmış veya kaybolmuştur.

Wheezing (hışıltı, ıslık sesi) : Palpasyonla hissedilebilir.

Thrill : Palpe edilebilen üfürüm «thrill» ola­rak değerlendirilir. Üfürümün en şiddetli oldu­ğu yerde palpe edilir. Kanın bir kalp boşluğun

dan diğerine, dar bir delikten geçişi sırasında be­lirir. Kedi mırıltısının ele gelen titreşimlerine benzetilebilir. Zamanı, şiddeti ve lokalizyonu kalp malformasyonunun tipini tanımaya yardım eder. Apeks vuruşu ile birlikte hissedilen titreşimler sistolik, apeks vuruşundan sonra duyulanlar ise diastoliktir. Suprasternal fossada thrill alın­ması aort darlığı, daha az sıklıkla pulmoner dar­lık bulgusudur.

Frotman : Palpe edilebilmekle birlikte en iyi oskültasyonla saptanır. Hem sistoîde, hem de di-astolde belirir. Oturan veya öne doğru eğilmiş hastada daha belirgin olarak işitilir.