Bebeklerde Nazal obstrüksiyonlar

Nazal obstrüksiyomm en sık nedenlerinden birisi koana atrezisidir. Obstrüksiyona yol açan neden genellikle ince bir kemik tabaka, bazen ise yalnızca bir membrandır. Klinik bulgular obs trüksiyonun unilateral, parsiyel ya da bilateral ve tam olmasına göre farklılık gösterir. Koana atrezisi sıklıkla başka doğumsal anomalilerle, özellikle kongenital kalp hastalığı, iriste kolobo ma ve gastrointestinal obstrüksiyonlar ile birlik­tedir. Sıklık 4000 doğumda 1 olarak bildirilmek­tedir. Bazı ailelerde birden fazla vaka gözlenmiş olmakla birlikte kalıtsal bir bozukluk olarak ka­bul edilmemektedir.

Yenidoğan bebek için burun .yoluyla solu­num zorunludur. Bu zorunluluk özellikle emme işlevi sırasında en belirgin olur. Bu nedenle bi­lateral koana atrezisi yenidoğanda solunum güçlüğüne yol açar. Solunum güçlüğü belirtileri vakaların bir bölümünde doğumdan hemen son­ra, bazı vakalarda ise birkaç saat sonra ve özel­likle* ilk beslenme sırasında görülebilir.

Yenidoğan bir bebekte belirgin retraksiyon varsa ve çocuk ağızdan nefes alıp veriyorsa bilateral koana atrezisi düşünülmelidir. Bir gavaj sondasının her iki burun deliğinden de geçirile­memesi tanıya yardımcıdır. Burun deliklerinin di­rekt inspeksiyonu ile kesin tanı konulur. Burun deliğine damlatılan metilen mavisi ya da radyo­lojik kontrast maddenin farinkse geçmemesi uy­gulanabilecek diğer tanı yöntemleridir.

Koana atrezisi vakalarının % 20 si tek taraf­lıdır. Bu vakalar uzun süre asemptomatik kala­bilir ve yenidoğan döneminde nadiren tanı ko­nur. Tek taraflı nazal akıntı ve sık tekrarlayan üst solunum yolu infeksiyonları önde gelen belir­tilerdir. Tanı koanalarm direkt inspeksiyonu ile konulur.

Bilateral obstrüksiyon tanısı konulan vaka­ya hemen oral hava yolu yerleştirilmelidir. Na­zal hava yolu sağlanana kadar bebek gavaj la beslenir. Membranöz obstrüksiyonlarda ve 1 mm den daha ince kemik obstrüksiyoniarmda co^ laser ile transnazal rezeksiyon yapılır. Kemik tabaka kalınsa cerrahi girişim indikasyonu var­dır. Unilateral atrezi vakalarında da aynı tedavi uygulanır.

Burun arka deliklerinin stenozu, bilateral koana atrezisine benzer belirtilere yol açabilir. Bu vakalarda da aynı tedavi uygulanmalı, dila tasyondan kaçınılmalıdır.