Atatürk İlkeleri Nelerdir

Atatürk’ün Altı İlkesi, Atatürk ilkeleri nedir anlamları ve açıklaması

Atatürk’ün İmza attığı altı İlkesi şunlardır;

  • Cumhuriyetçilik
  • Milliyetçilik
  • Halkçılık
  • Laiklik
  • Devletçilik
  • İnkılapçılık

Cumhuriyetçilik 

Cumhuriyet; egemenliğin halkın eline geçtiği yönetim biçimidir. Cumhuriyet, demokrasi rejimidir. Bu yönetim biçimde halk kendini yönetecek kişileri seçer.

Cumhuriyet, Atatürk tarafından; “Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare” olduğu için ilan edilmiştir.

Cumhuriyet 1923 senesinde ilan edilmiş ve Anayasa’nın birinci maddesinde bu yönetim şekli yer almaktadır. Anayasa’nın ikinci maddesinde bu yönetim şeklinin özelliklerinden bahsedilmektedir. Bu maddenin özeti şu şekildedir; Türkiye Cumhuriyeti; İnsan haklarına saygı duyan, Atatürk milliyetçiliğini benimseyen, Demokratik rejime sahip, Laik, Sosyal bir hukuk devletidir.

Atatürk demokrasiyi en iyi temsil eden Cumhuriyeti seçmiş ve ilelebet bu yönetim biçiminin korunması için Türk gençliğine vasiyet etmiştir.

Milliyetçilik

Atatürk’ün millet tanımı şu şekildedir; geçmişte,günümüzde ve gelecekte bir arada yaşama isteğinde olan, aynı vatan topraklarında bulunan, aynı dil, kültür ve duyguları benimsemiş insanlar bütünüdür.

Halkçılık 

Halkçılık ilkesi, ulusal egemenliği her şeyden üstün tutan bu ilke halkın huzur ve refahını ister. her sektörden halkın toplumun bütününü oluşturduğu benimseyen bu ilke halk arasında iş bölümü ve dayanışmayı sağlar. Kanun önünde tüm vatandaşların eşit olduğunu kabul eder. Atatürk’ün halkçılık ilkesiyle oluşturduğu düzende ; toplumda hiçbir kimseye, gruba veya herhangi bir sınıfa ayrıcalık tanınamamasını sağlamıştır. Halkçılık ilkesi; hiçbir vatandaşın başka bir vatandaşa karşı din, dil, ırk, mezhep veya ekonomik açıdan üstünlüğü olamayacağını savunur.

Laiklik 

Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamına gelen bu ilkeyle devlet düzeninin, eğitim kurumlarının ve hukuk kurallarının dinle değil akıl ve bilim ile ilişkili olması istenmiştir. Bu ilkeyle birlikte halka din özgürlüğü tanınmıştır.

Laikleşme Evresi şöyle gerçekleşmiştir;

Öncelikle 1922 yılında Saltanatın Kaldırılması
1924 yılında Halifeliğin Kaldırılması
1925 yılında Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması
1928 yılında ise “Devletin dini İslam’dır” ibaresinin Anayasa’dan Çıkarılması şeklinde gerçekleşmiştir.

Devletçilik

Devletçilik ilkesi, devletin daima ileriye taşınması amacıyla çalışmalar yapılmasıdır. Atatürk devletçilik ilkesi ile Türk toplumun ekonomisinin güçlenmesi ve başka ülkelere bağımlılığının olmaması hedeflenmiştir. Devletçilik ilkesine bakılarak devletin ekonomiye müdahale hakkı mevcuttur. Devletin yaptığı ekonomik faaliyetlerin yanı sıra özel kesime de ekonomik faaliyet hakkı tanınmıştır. Bu özel devletler zaman zaman devlet tarafından kontrol edilmiştir.

İnkılapçılık 

İnkılapçılık, Türk ulusunun muasır medeniyet seviyesine ulaşabilmesi amacıyla imza atılan Atatürk devrimlerinin kabul görmesi, giderek geliştirilerek uygulanmasıdır.

Atatürk İlkeleri ve Anlamları Hakkında