Yenidoğanda hipokalsemi

Annede beslenme bozukluğu, plasental ye­tersizlik ve fetal malnütrisyon olsa bile, kalsiyu­mun materno fetal aktif transportu fetal kalsi fikasyonu normal devam ettirecek şekilde çocuk lehine çalışır. Gebelikte annede paratiroid akti vitesi ve kalsiyum emilimi artar, kalsiyumun ke­miklerden mobilizasyonu hızlanır. İntrauterin yaşam boyunca çocuk lehine çalışan kalsiyum metabolizması ve yüksek düzeyde kalsiyum sağ­lanması doğum sonu birden kesilir. Doğumu iz­leyen ilk 24 48 saat içinde kalsiyum düzeyi azal­ma gösterir, bundan sonra stabilize olur. 8 mg/ di altındaki değerler yenidoğanda hipokalsemi olarak kabul edilir.

Yenidoğanda hipokalsemi belirtileri nonspe sifiktir. Hiperirritabilite, tonus artması, konvül ziyon, siyanoz, kusma, emme güçlüğü, yüksek sesle şiddetli ağlama görülebilir. Bunlardan hiç­biri hipokalsemi için spesifik olmayıp, genellikle yüksek riskli çocukların hepsinde sık rastlanan belirtilerdir. Chvostek belirtisi hipokalsemik ço­cukların % 20 sinde görülür, ancak normal ço­cuklarda da sıklıkla görülen bir bulgudur.

Hipokalsemi şüphesinde tanı, laboratuar bul­guları ve tedaviye alman yanıt ile doğrulanma lıdır. Hipokalsemi yönünden risk altında olan tüm çocuklarda serum kalsiyum düzeyi her gün kontrol edilmeli ve düşük düzeyler saptandığın­da destekleyici tedavi uygulanmalıdır.