Ventriküler Septal Defekt

En çok konjenital defekt perimembranöz yani, membranöz ve musküler parçaların birleşim yerinde olur. Küçük ve geniş defektler vardır:
• Küçük defektler: ufak membranöz kısımla sınırlıdır.
• Daha geniş defektler: aynı zamanda septumun musküler duvarını da içerir. Defektin yeri ve genişliği, soldan sağa şantın derecesini belirler. Defektler infantlarda kalp yetmezliği, daha büyük çocuklar ve erişkinlerde üfürümle kendini gösterebilir.