PERKÜTAN DRENAJ

palyasyon ya da kür amacıyla kullanılmaktadır.

BT ile abselerin perkütan aspirasyonunu ilk kez tanımlayan Haaga ve ark. ve diğer bazı yazarlar, intraabdominal ikiden fazla kolleksiyon ya da lokülasyon olmaması, barsak, plevra, diafrag-madan geçilmesinin gerekmemesi, infeksiyon için devam eden kaynağın olmaması, fungal abse olmaması koşullannda BT yol göstericiliğinde perkütan drenaj indikasyonu olabileceğini bildirmişlerdir. Kaynağı kendini sınırlamamış divertikülit, apandisit ve anastomotik kaçaklann neden olduğu abselerde perkütan drenaj dansa cerrahi tedaviyi uygun görenler olduğu gibi, teknik ilerlemeler ve deneyim sayesinde loküle, iyi sınırlanamayan, zayıf organize olmuş, geniş diseke edici abselere, multipl enterik fistüllerle birlikte olan, drenaj yollan normal organlardan geçen, apandisyel divertiküle, splenik, barsak looplan arasındaki abse-ler, pelvik ab-seler gibi potansiyel komplike abselere de perkütan drenaj uygulayan merkezler bulunmaktadır. Bu ölçütlerle %73 nonoperatif kür, %11 komplikasyon, basit abselerde % 82, komp-leks abselerde %45 kür oranlan elde edilebilmektedir.

İA absesi olan kritik hastalarda septisemi, multipl abseler, organ yetmezlikleri, küçük omentumda ya da subhepatik bölgelerdeki abseler, pozitif kan kültürlerinin varlığı, hastanın yaşının 50’nin üzerinde olması gibi komplike edici risk faktörleri mortaliteyi yaklaşık 15 kat artırmaktadır. Bu şekildeki kritik hastalarda İA abselerin perkütan drenajı doğru antibiyotik seçimine olanak vermesi, absenin kısmi boşaltılmasının sağlanması, cerraha yol gösterici olması, genel anesteziyi ve acil koşullarda majör ameliyatı önlemesi, vital bulgulan stabil olmayan hastalann sta-billeştikten sonra ameliyat edilebilmesinin sağlanması, drenaj sonrası hastanede kalış süresinin kısaltılması açıîanndan çok yararlıdır. Literatürdeki perkütan drenajla basan oranlan Tablo II ve Tablo IH’te gösterilmiştir.

Perkütan yoldan erişllemeyen derin ya da iyi göslerilemeyen abselerde ve perkütan drenaj yapılanlarda ilk 24 saatte septik tablosunda düzelme olmayan hastalarda cerrahi drenaj uygulanmalıdır. Perkütan drenaj yapılan hastalarda ilk 24 saatte ateş daha az yükselmeli, lökositoz azalmalı, hemodinamik durum daha stabil olmalı, pulmoner, böbrek ve hematolojik fonksiyonlarda düzleme görülmelidir. Bu koşullar yerine gelmiyorsa absenin yeterli drene olmadığı ya da ek bir absenin gözden kaçtığı düşünülmeli ve cerrahi ekşplorasyon yapılmalıdır.