Özofagus Tümörlerinin Klinik Özellikleri

Yaklaşım:

• Palyatif: genellikle disfajinin tedavisi amacıyla yapılır (entübasyon, dilatasyon, bypass, Lazer tedavisi)
• Küratif: Cerrahi veya radyoterapi

Her iki malign özofagus tümörü açısından da prognoz kötüdür ancak, skuamoz karsinomun radyotera­piye daha duyarlı olması adenokarsinomdan biraz daha iyi bir prognoza sahip olmasını sağlar.

Tedavi sonrası sağ kalım (survival) %30 bir yıl, %20 iki yıl, %5 beş yıl.