Çocuklarda epidemioloji Nedir

Oral yol ile toksoplazma infeksiyonu pişme­miş etlerden, kedilerin dışkılarmdaki infektif ookistlerle bulaşmış vektörlerden (sinek, böcek) veya besinlerle alınabilir.

Plasental yol kongenital toxoplasmosis’e yol açar. Toksoplazma infeksiyonu plasenta yolu ile ancak gebelikte aktif infeksiyon geçirilirse bebeğe bulaşabilir. Anneye tedavi uygulanırsa bebekte hastalık riski azalır. Maternal infeksi­yon gebeliğin erken döneminde oluşursa fetusa geçiş olasılığı azdır, buna karşın gebeliğin er­ken döneminde infekte olan fetuslarda hastalı­ğın en ağır şekilleri görülür, ölü doğum da ola­bilir. Gebeliğin geç dönemlerinde ise infeksiyon fetusa kolaylıkla geçer; oluşan infeksiyon belir­tisizdir veya hafif belirtilerle seyreder. Kongetinal infeksiyon hemen daima annede sessiz ge­çirilen akut infeksiyon sonucu görülür. Annenin kronik veya latent toxoplasmosis infeksiyonu ile çocuğa bulaşma hemen hiç görülmez. Kronik infeksiyonun spontan düşük nedeni olabileceği bildirilmiştir.

Boya testi (dye test) ile yapılan taramalar­da erişkinlerde toksoplazma antikorları preva lansı çocuklara oranla çok yüksek bulunmuştur.

Kongenital toksoplazmozun sıklığı kesin ola­rak bilinmemektedir. Gebelerin izlenmesiyle ya­pılan sınırlı çalışmalar, kongenital toksoplazmoz sıklığının canlı doğumlarda 1.1/1000 olduğunu göstermiştir. İnfeksiyonla doğan çocukların % 75 inde subklinik infeksiyon, % 16 sında hafif, % 8 inde ağır hastalık bildirilmiştir.

Klinik bulgular

Çocuklarda hastalık kongenital, edinsel ve göz bulgularıyla beliren forma  (kongenital veya edinsel) olmak üzere üç şekilde görülür. Bü­yükçe çocuklarda hastalık yeni bir bulaşma so­nucu oluşabildiği gibi kongenital veya sütçocukluğu döneminde edinilmiş infeksiyonun reaktivasyonu ile de görülebilir. Gerek kongeni­tal, gerekse . edinsel toksoplazmoz genellikle asemptomatik seyreder. Edinsel hastalıkta sekel hemen hiç görülmez.