C- ASPİRASYON PNÖMONİLERİ TEDAVİ

Bakteriyel pnömonilerin tedavisinde gözönüne alınması gereken önemli noktalar şunlardır(13): Etken olan bakteriye yönelik, en ucuz, en güvenilir, etki süresi uzun antibiyotik, etkili dozda ve yeterli sürede verilmelidir. Ciddi pnömonisi olan kritik hastalarda antibiyotik intravenöz (iv.) yolla verilmelidir. Kullanılan antibiyotik, direnç gelişimini ve fırsatçı infeksiyonlarm ortaya çıkmasını engellemek için mümkün olan en dar spektrumlu olmalıdır. Hastanın tedaviye cevabı, genel durumu gözlenip tekrarlanan fizik muayene bulgularındaki değişmelere göre yakından değerlendirilmelidir. Pnömokoksik pnömoni tedavisinde seçilecek Üaç prokain penisilindir. Günde iki kez 800.000 ünite intramuüküler olarak verilen antibiyotikle ateşin ilk 24-36 saatte düşmesi beklenir. Tedavi süresi ateşin düşmesini takiben 5 ateşsiz gün, yani yaklaşık 5-7 gündür(58). Penisiline allerjik hastalarda alternatif, günde 3-4 kez Ig sefazolin veya 4 kez 500 mg eritromisin olabilir. Henüz ülkemizde tanımlanmamış olmakla birlikte multipl dirençli S.pneumoniae ile gelişen pnömoni tedavisinde seçilecek ilaç van-komisindir(3,27î.

Stafllokokal pnömoni için penisilinaza dirençli sentetik penisilin (örneğin metisilin 8-12 g/gün 4-6 dozda) veya l.kuşak sefalos porinler (örneğin sefazolin 4g/gün 4 dozda) veya ampisilin/ amoksisilin + beta laktamaz inhibitörü (örneğin sulbaktam + ampisilin 4 g/gün 4 dozda), metisiline dirençli stafllokokal infeksiyon söz konusuysa vankomisin 2g/gün dört dozda verilebilir. Bakteriyemik hastalarda tedavi süresi 4-6 hafta, primer pnömoni olgularında 2-4 haftadır{41).

Legionella pnömonisinde seçilecek antibiyotik eritromisin olup, ağır olgularda rifampin ek olarak verilebilir. Eritromisin, 2 g/gün oral veya 4 g/gün iv. arasında değişen dozlarda hastanın durumuna göre en az 3 hafta süreyle verilmelidir(43,45). Bu pnömoninin tedavisinde yeni fluoroquinolone türevi antibiyotiklerle başarılı sonuçlar bildirilmiştir(59).

H.infîuenzae pnömonisinde trimetoprim sulfometoksazol veya ampisilin/amoksisilin + beta laktamaz inhibitörü konbinasyonu veya sefuroksim; anthrax pnömonisinde penisilin ilk seçilecek ilaçlardır.

Tablo Vte hastane dışında gelişen pnömonilerin tedavisinde kullanılabilecek antibiotik tedavi şemaları özetlenmiştir.

TABLO V. Hastane Dışında Gelişen Pnömonilerde Tedavi Şeması

ETKENTEDAVİ

Altta yatan hastalığı olmayan kişiler:

S. pneumoniaePenisillin

L. pneumoniaeEritromisin

M. pneumoniaeEritromisin

S. pneumoniaePenisillin

K. pneumoniae sAminogtikozit

S. aureusAntistafllokal penisillin

B. catarrhalisSefuroksim/sefaklor/SAM/

CAM

Altta yatan hastalığı olan (KOAH)

kişilerde empirik tedavi:

SAM/CAM: Sulbaktam-ampisillin/klavulanik asit-amoksislIİn

Nosokomial pnömonilerde. Özellikle genel durumu bozuk olan hastalarda etkenin izole edilmesi beklenmeksizin empirik olarak antibiyotik tedavisine başlama endikasyonu vardır(5O). Hastanedeki bakterilerin duyarlılık paternleri dikkate alınarak antistaft-lokokal bir ajanla, gramnegatif bakterilere yönelik bir aminoglikozit antibiyotik kombine olarak başlanmalıdır. Eğer infeksiyonun P.aeruginosa’ya bağlı olduğu düşünülür veya belirlenirse bir aminoglikozite ek olarak bir antispeudomonal sentetik penisilin (mezlosillin veya piperasillin 200 mg/gün, 6 dozda) veya seftazidim 50-100 mg/kg/gün 3-4 dozda verilmelidir.

Tüm bakteriyel pnömonilerin tedavisinde antibiyotiklere ek olarak ekspektorasyonu sağlamak amacıyla yeterli hidrasyon yatak istirahat! ve hipoksi halinde gerekli oksijenin verilmesine dikkat edilmelidir.