ATRİAL SEPTAL DEFEKT OSTİUM SEKUNDUM TİP

  • Asiyanotik, asemptomatik
  • Sağ ventrikül lifti
  • S2 geniş olarak çiftlenmiş ve fiks
  • Grade 1-3/6 pulmoner sistolik ejeksiyon üfürümü
  • Sternumun alt uç sol kenarında diastolik akım üfürümü

Genel özellikler

Defektler fossa ovalis bölgesinde görülür ve tek veya multipl olabilir. Sekundum tip defektler en çok görülenleri ve genellikle atrial defektlerin en geniş olanlarıdır. Atrial defekt ile beraber bulunan anormal bir venöz dönüş, cerrahi tamir sırasında anatomikten ziyade fizyolojik bir önem taşır. Atrial septumun lateral duvarı sık olarak eksiktir ve sağ pulmoner venlerin gerçekten anatomik olarak sağ veya sol atriuma girdiğini söylemek güçtür. Bu atrial defektlerin çoğunun tamirinde bir yama kullanılır. Bu yama venler majör bir faktör olmayacak şekilde yerleştirilebilir.

Komplikasyonsuz ostium sekundum defeketlerden dolayı kalp yetmezliği çocuklarda nadir olup, erişkinlerde azdır. Pulmoner vasküler hastalık sık değildir,’ ancak atrial aritmilerin yaşla arttığı belirtilmiştir.

Tedavi

Hemen bütün ostium sekundum defektlerde cerrahi kapatma endikedir. ölüm oranı oldukça düşüktür ve küçük defektlerde bile paradoksal emboli veya infektif endokardit tehlikesi vardır. Bundan dolayı, hemen bütün hastalarda şantm büyüklüğüne bakmadan operatif tamir önerilmelidir. Kapatmak için perikarddan veya dacrondan bir yama kullanılır. Operasyondan sonra prognoz mükemmeldir ve defektin komplikasyonları sık değildir.