AKUT MEDİASTİNİTİS Tedavi

Mediasten büyük çaplı kateter kullanılarak plevral kavite yoluyla drene edilir. Ameliyattan sonra hastanın beslenmesi, intravenöz beslenme veya nazogastrik, gastrostomi, veya jejunostomi tüpüyle temin edilir. Gastrostomi özefagusa reflüyü de enaza indirir, özefagus perforasyonlarının cerrahi tedavisini takiben, %40 vakada komplikasyonlar oluşur. Destekli özefagus sütüri ile sızıntı ihtimali azaltılır. Ölüm oranları, entrümental perforasyonda %10, kusmaya bağlı olanda %20, ameliyat sonrası gelişen perforasyonda %35 ve koreziv perferasyonda %75-80’dir. Sonucu belirlemede en önemli faktörler hızlı drenaj ve tamirdir. 24 saatlik gecikme %90’ınm ölümüne sebep olur. Servikal perforasyondan ölüm oranı, endotorasik perforasyona göre daha düşüktür.