Menstruasyonun kesilmesi veya gecikmesi

Cinsi olgunluk çağında olan ve her ay muntazam âdet gören sıhhatli kadınlarda, beklenen âdetkı görülmemesi, gebeliğin mevcudiyetini gösteren ehemmiyetli semptomlardandır. Zira gebeliğin mevcudiyeti ile ovarium’da artık foUikül olgunlaşması ve ovulasyon husule gelmez. Fakat buna rağmen, amenore hiçbir zaman tek başına gebeliğin kat’î olarak mevcudiyetini gösteren bir semptom değildir. Diğer taraftan gebeliğin husulüne rağmen birkaç ay, hatta gebeliğin sonuna kadar muntazam menstuasyon gören kadınlar da vardır. Bu duruma halk dilinde «üstüne görmek» tâbir edilir. Bu kanamaların sebebi; abortus inıminens, decidua parietalis veya cervix mukozasıdır. Keza bütün ağır infeksiyon hastalıklarında ve endokrin sistemin patolojik hallerinde amenore mevcuttur.Corpusluteum persistensinden meydana gelen ve ovarial faaliyeti “baskı altında tutan corpus luteum kistlerinin mevcudiyetindeM amenore-leri de unutmamak lâzımdır. Ruh hastalıklarında, epilepsilerde, bu arada beyin bazisindeki hastalıklarda ve psikopatilerde psişik ten-bihler esnasında (üzüntü, heyecan, bir gebeliğin husulünde ileri derecede korku) siklus bozuklukları ye amenore husule gelebilir; Harici şartların değişmesi; meselâ, genç kızın tahsil hayatından iş hayatına atılması ev hayatından yatılı okul hayatına intisap etmesi, çok ağır işlerde çalışma dolayısiyl© husule gelen amenoreleri de daima hatırlamak icabeder. Loğusalık devrinde çocuğunu emziren kadınların ortalama % 80’inde, emzirmeyen kadınların %’ 20 sinde amenore mevcuttur. İklim değişmeleri esnasında, harplerde, göçlerde de, hiç de nadir olmayarak, genç kızlarda ve cinsi olgun-luk çağındaki kadınlarda amenore husule gelebilir