Trankilizanlarla Zehirlenmeler ve Tedavi Yöntemi

Suisid amacı ile trankilizan ilâçlar, çoğu kez alkolle birlikte kullanılmaktadır. Trankilizanların çok yazılmaları, barbitüratlara göre daha kolay el altında bulunmalarına yol açmakta idi. Yeşil reçete yöntemiyle bu sakınca önlenmektedir. Trankilizan ilâçlar süisidal, aksidantel olarak ve çocuklar tarafından da bilinmeden alınarak zehirlenmelere yol açmaktadırlar. Bu ilâçlarla zehirlenmeler ortak bir klinik tablo meydana getirmiyorsa da birbirlerine benzerlik olduğundan bu başlık altında ele alınacaklardır:

Benzodiazepinlerle zehirlenmeler

Bu grupta bulunan ilâçlar şunlardır:

Benzodiazepinler: Librium, Librizan, Libroksil, Librax, Libkol, Klipaks.

Klorazepat: Tranxilene.

Diazepamlar: Diazem, Lizan, Nervium, Valibrum, Zepam.

Medazepamlar: Nobrium, Enobrin, Nobral, Nobraksin.

Okzazepamlar: Serepax.

Nitrazepamlar: Mogadon.

İleri derecede bir sedasyon ve daha sonra koma meydana getirirler. Belirgin solunum depresyonu, hipotansiyon görülebilir.

Tedavi: Barbitürat zehirlenmesi bahsinde anlatılan tedavinin ayni.

Meprobamat zehirlenmesi

Equanil, Meprol, Miltown, Sintovvn, Trankilin.
Meprobamatların toksisiteleri hafiftir. Letal doz 15 gramdır. Hafif zehirlenmelerde dalgınlık, ataksi ve kusma görülür. Ağır vak’alarda ise koma (çok defa kısa sürer), kas rölaksasyonu olur.

Tedavi: Spesifik bir tedavi gerekmez. Bol sıvı verilmesi ve genel zehirlenme önlemleri ile yetinilir.

Trisiklik antidepressiflerle zehirlenmeler

Piyasada bulunan preparatlar şunlardır:

İmipramin: Tofranil.

Amitriptilinler: Laroxyl, Triptilin.

Yüksek dozlarda Tofranil kramplara, hiperpireksiye, hipotansiyona ve do laşım kollapsına yol açar. Oligüri, anüri ve solunum depresyonu görülebilir. Tofranil, Laroxyl ve Triptilin entoksikasyonunda günlerce süren kalp aritmileri ve bloklar gözlemlenir.

Tedavi

Mide yıkanması: Yoğun bakım ünitine yatırılması.

Kramplara karşı: Luminal veya Paraldehid.

Aritmi tedavisi: Monitörde sürekli EKG izlemesi. Ritm bozukluklarında Xylocain, Mestinon ve beta blokerler denenebilir.

Gerekirse yapay solunum.

Vazopressör sübstanslar kullanılmaz. Forse diürez de pek öğütlenmez.
Fenotiazinlerle zehirlenmeler

Preparatları: Klorpromazin (Largactil), promazin (Sparin)
Sedasyon, somnolans ve sonunda koma; diğer yandan hipotansiyon, şok, taşikardi, ağız kuruluğu, akomodasyon bozukluğu, idrar retansiyonu. Ayrıca diskineziler, yüzde, boyun ve dil kaslarında çekilmeler, spastik tortikolisi andıran tablo gözlemlenmektedir.

Tedavi

Dikkatli bir mide lavajı. Koma tedavisi.
Tansiyon düşüklüğünde dikkatli bir şekilde volüm sübstitüsyonu ve saf beta sempatikomimetiklerin (Novadral) kullanılması.
Diskinezi sendromunda antiparkinsoniyen ilâçlar (Akineton).