TNM (Tümör-nod-metastaz)

Yayılım şöyledir:
• Lokal; pelvik yapılara.
• Lenfatik; illiak ve paraaitik lenf nodlarına.

Hematojen; karaciğer ve akciğere.
Klinik olarak; hastalık sıklıkla ağrılı hematüri veya rekürren idrar yolu infeksiyonları ile prezente olur. Nadiren hidronefrozla prezente olurlar (üreler obstrüksiyonuna bağlı). Vezikokolik fistülden kay­naklanan pnömatüri veya vezikovajinal fistülden kay­naklanan inkontinans olabilir.
Tedavi tanı anındaki evresine bağlıdır;
• Sistoskopla diatermi; T1 ve T2 için (7 Kemo veya Radyoterapi)
• Radikal radyoterapi, sistektomi veya her kişinin kombinasyonu; T3 için
• Palyatif radyoterapi T4 için
Prognoz tümörün histolojik tipine ve yaygınlığına bağlıdır. Papiller, noninvaziv tümörlerin çok iyi prog-nozu vardır ama solid, invazıf urotelyal tümörlerin ortalama %35 5 yıllık yaşam oranı vardır.