Gebelikte rekombinant dna teknolojisi

Dna parçacıkları, elektroforez yöntemi ile (in situ hibridizasyon) lokalize edilebilir (blot yöntemi). Dna parçacıkları, boyutlarına göre
Âgar gel elektroforezde ayrılırlar. Özel dna par­çacığına komplemanter olan dna yi taşıyan «radyoaktif probe»ler kullanılarak, bu dna par­çası otoradyografik yöntemle görünür duruma gelmektedir.
Amnios vs,ıvısı hücrelerinden veya korion vil lus hücrelerinden elde edilen dna parçacıkları, özgül problarla hibridize edilmekle, talasemi ve hemoglobinopatiler kolayca tanmabilmektedir.

Bu yöntemin tıptaki kullanma alanları aşa­ğıda özetlenmiştir.
1— gen yapı ve işlevinin incelenmesi,
1 — popülasyon genetiği, dna polimorfiz

3— genetik hastalıkların tanınması ve
Kontrolü (preklinik, prenatal tanı, ta­şıyıcı taraması)
4— biyosentez (insülin, büyüme hormonu,
İnterferon, somatostatin, immunoglobü
Linler, endorfin ve aşılar) rekombinant dna teknolojisinin ve klon laştırılmış normal genlerin yerleştirilmesi yön­temlerinin geliştirilmesi ile yakın bir gelecekte genetik hastalıkların tedavisi alanına önemli ye­nilikler getirmesi beklenmektedir.