Aile hekimliği iller arası yerleştirme duyurusu

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA 2014/2 İLLER ARASI SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMİ YERLEŞTİRME İŞLEMİ

ESASLARI

24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile HekimliğiKanununun 8, maddesine dayanılarak hazırlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göre sözleşmeliaile hekimi olarak görev yapanlardan, mezkur Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre belirlenen münhal yerler için aşağıda belirtilen şartlar ve belirlenen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamındahizmet puanı ve tercih sırası ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

GENEL ESASLAR

1-Sözleşmeli aile hekimi yerleştirme işlemleri, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

2-İllerdeki boş aile hekimliği pozisyonlarına üst üste iki yerleştirme işleminde de doldurulamayan pozisyonlar münhal birim olarak ilan edilecektir.

3-Münhal olarak açılan birimin bulunduğu aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı yok ise bu pozisyona aile hekimliği uzmanlan başvuramayacaktır. Aile hekimliği uzmanı kontenjanı var ise hem aile hekimliği uzmanı hem de diğer aile hekimi tabipler başvurabilecektir.

4-Münhal birime yerleştirme işlemi için Başkanlığımıza bildirilen boş pozisyonlara, iller arası yerleştirme işlemi tamamlanıncaya kadar (noter sonuçları ilan edildiği tarih), il içinde yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

A- BAŞVURU ŞARTLARI

1-İller arası aile hekimliği yerleştirme işlemine sadece sözleşmeli olarak görev yapan aile hekimleri başvurabilecektir.

2-Görev yaptığı son pozisyonda fiilen l(bir) yıl süreyle çalışmayan aile hekimleri aile hekimliği yerleştirme işlemine başvuramayacaktır. Son başvuru tarihi itibariyle bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3-3359 sayılı Kanun kapsamında DHY (Devlet Hizmet Yükümlüsü) ve 4924 sayılı Kanun kapsamında görev yapan aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir. (DHY bitiş tarihi son başvuru tarihi itibariyle sonlandırılmış olmalıdır.)

4-İller arası aile hekimliği yerleştirme işlemine katılan, fakat yerleştirildiği farklı ildeki birimde görevine başlamayan aile hekiminin çatıştığı ildeki sözleşmesi fesih edilir ve l(bir) yıl süreyle iller arası aile hekimliği yerleştirmesine başvuramaz.

5-Özelden(kamu dışı) yerleşerek aile hekimliği pozisyonlarında çalışan personel, tercih ettiği ilde özel için aile hekimi kontenjanı var ise başvurabilecektir.

B- BAŞVURULARIN YAPILMASI

1-Başvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılan münhal yerlerden ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla 5 (beş) tercih, 5 (beş) münhal yerin bulunmaması durumunda ise en fazla ilan edilen yer sayısı kadar tercih yapabi lecekl erdir.

2-Tercihini yapacak olan adaylar tercihlerinin dışında genel yerleştirmeye katılmak isteyip istemediklerini PBS üzerinden seçmeleri gerekmektedir.

3-İller arası yerleştirmeye açılan birimin bulunduğu aile sağlığı merkezlerinde aile hekimliği uzmanı için kontenjan olup olmadığı ilanda belirtilecektir.

C- EVRAKLARIN TESLİMİ

1-Adaylar PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra tercih formunun çıktısını imzalayarak; tercih formunun çıktısını notere veya çalıştıkları kurumaonaylatacaklardır.

2-Başvurusunu yapan adaylar evraklarını ilan edilen takvim çerçevesinde: Türkiye HalkSağlığı Kurumu Başkanlığı Genel Evrak Şubesi Sağlık Mh. Adnan SavgunCd.No:55 06100 Sıhhiye / ANKARAadresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile

gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.) Kargo şirketi veva APS ile gönderilen ya da eldenteslim edilen belgelerin Başkanlığımıza vaktinde ulaşmaması halinde sorumlulukKuruma ait değildir.

3-İnceleme neticesinde uygun görülmeyen müracaatlar, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere internet üzerinden İlan edilecektir.

4-Başvuru evrakı imzasız ve onaysız olanlar ile başvuru evrakı 02/09/2014 tarihi saat18:00’densonra gelenlerin evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır.

D- YERLEŞTİRME İŞLEMİ VE TEBLİGAT

1-Evrakların teslimi sırasında onaylı tercih formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın başvurusu kabul edilmez. Tercih bildirmeyen, hatalı form gönderen, tercih formu kuruma ulaşmayan ve tercihleri geçersiz sayılanlar yerleştirmeye alınmayacaktır.

2-İl dışından yerleştirmeye açılan aile hekimliği pozisyonlarında sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirilir.

a)İl dışından yerleştirmeye açılan aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; pozisyonun bulunduğu il dışında aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanlan, hizmet puanı ve tercih sıralamasına göre yerleştirilir.

b)Münhal pozisyonun bulunduğu ilin dışında sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, hizmet puanı ve tercih sıralamasına göre yerleştirilir.

3-Hizmet puanlarının eşit olması halinde tercih sıralamasına bakılır. Tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise toplam sözleşmeli aile hekimliği süresi fazla olan öncelikli olarak yerleştirilecektir.

4-Yerleştirme sonuçlan ve tebligat yerine geçecek ilan wmv,thsk.gov.tr vehttp://yonetim.sb.gov.trinternet adreslerinde ilan edilecektir.

5-Yerleştirme işlemine dahil edilen ve iller arası yerleştirilen personelin müracaat şartlannı taşımadığı sonradan anlaşılırsa atamaları yapılmayacak sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

E- AYRILIŞ VE BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ

1-Ataması yapılan sözleşmeli aile hekimleri tarafından yerleştirme işlemini müteakip 15 (on beş) gün içerisinde yeni pozisyonlarda başlayış yapılır.

2-Yerleştirme işleminden sonra gerçekleşen kaza vb. zorunlu hallerde 3(üç) ayı geçen mazeret durumları kabul edilmez. 3(üç) ay içinde göreve başlamayanların yerleştirmesi iptal edilir.

3-Aile hekimi olarak yerleştirmesi yapılan personelin kadro nakilleri, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre değerlendirilecektir.

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA 2014/2 İLLER ARASI SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMİ YERLEŞTİRME TAKVİMİ

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

1.1 Ağustos 2014 Pazartesi – 15 Ağustos 2014 Cuma

İllerden münhal yer belirlenmek üzere boş pozisyonların Kuruma bildirilmesi

2

22 Ağustos 2014 Cuma

Münhal yerlerin ilan edilmesi

3

25 Ağustos 2014 Pazartesi – 28 Ağustos 2014 Perşembe

Son Başvuru 28 Ağustos 2014 Perşembe Saat: 18:00’de sona erecektir.

PBS üzerinden başvuruların yapılması

4

2 Eylül 2014 Saiı Saat: 18:00

Adayların tercih başvuru evraklarının Kuruma son geliş tarihi

5

3 Eylül 2014 Çarşamba * 5 Eylül 2014 Cuma

Başvuru evraklarının kontrolü ve değerlendirilmesi

6

8 Eylül 2014 Pazartesi

Yerleştirme komisyonu değerlendirme, kabul ve red listelerinin yayımlanması

7

9 Eylül 2014 Salı – 10 Eylül 2014 Çarşamba

Red listelerine itiraz başvurularının alınması

8

11 Eylül 2014 Perşembe

Yerleştirme komisyonu son değerlendirme,

kabul red listelerinin yayımlanması

9

15 Eylül 2014 Pazartesi

YERLEŞTİRME İŞLEMİ (Yeri ve saati

http: -7www. thsk. saslik. aov.tr internet adresinde ilan edilecektir.)

2014 /2 İller Arasi Aile Hekimliği Yerleştirme İşlemi Münhal Pozisyonlar