Çay İşletmeleri Görevde Yükselme Yönetmeliği Değişti 2014

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25 Eylül 2014 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 29130

YÖNETMELİK

Çay
İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ÇAY
İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/7/2006 tarihli ve
26239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, (d) ve (ğ)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“d) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine
göre Şube Müdürü, İrtibat Müdürü ve Kısım Müdürü görevlerine görevde
yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve
sözlü sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların
belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,”

“ğ) Sınav Kurulu: Görevde yükselme ve unvan değişikliği
sınavlarına ilişkin çalışmaları yürütmek üzere atamaya yetkili amirin onayı
ile oluşturulacak kurulu,”

“n) Ünite: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı
merkez ve taşradaki birimleri,”

MADDE 2 – Aynı
Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 –
(1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonların
görev grupları aşağıda belirtilmiştir.

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube Müdürü, İrtibat Müdürü, Kısım Müdürü,

2) Müdür Yardımcısı,

3) Teknik Şef, Şef,

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk Müşaviri,

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Sivil Savunma Uzmanı,

2) Uzman,

ç) Bilgi işlem hizmetler grubu;

1) Çözümleyici,

d) İdari hizmetler grubu;

1) Temsilci,

2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol
İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Veznedar, Sekreter.

(2) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar;

(a) Mühendis, Mimar, Avukat, Biyolog, Kimyager,
Ekonomist, İstatistikçi, Mütercim, Grafiker, Eksper, Programcı, Tekniker,
Hemşire, Teknik Ressam, Teknisyen, Laborant.”

MADDE 3 – Aynı
Yönetmeliğin 6 ncı maddesi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE
4 –

Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentleri, (c) bendinin (4)
numaralı alt bendi, (ç) bendinin (4) numaralı alt bendi, (d) bendinin (4)
numaralı alt bendi, (e) bendinin (5) numaralı alt bendi, (f) bendinin (4)
numaralı alt bendi ile (g) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“4) Teşekkülde en az üç yıl çalışmış olmak,

5) Yazılı ve sözlü olmak üzere, iki aşamalı olarak
yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,”

“4) Yazılı olarak yapılacak görevde yükselme sınavında
başarılı olmak,”

“4) Yazılı olarak yapılacak görevde yükselme sınavında
başarılı olmak,”

“4) Yazılı olarak yapılacak görevde yükselme sınavında
başarılı olmak,”

“5) Yazılı olarak yapılacak görevde yükselme sınavında
başarılı olmak,”

“4) Yazılı olarak yapılacak görevde yükselme sınavında
başarılı olmak,”

“3) Yazılı olarak yapılacak görevde yükselme sınavında
başarılı olmak,”

MADDE 5 – Aynı
Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 –
(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro
ve pozisyonlar ile yapılacak sınava ilişkin konu başlıkları sınavlardan en
az otuz gün önce duyurulur.”

MADDE 6 – Aynı
Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 –
(1) İlan edilen kadro ve pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son
günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını
taşıdığı farklı unvanlı kadro ve pozisyonlardan sadece biri için duyuruda
belirtilen şekilde başvuruda bulunur. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen
izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.”

MADDE 7 – Aynı
Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 –
(1) Başvuruda bulunanlardan, aranılan niteliklere uygun olan personel,
Teşekkülün resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak
sınava katılma isteklerini ünitelerine bildirir.

(2) Ünite Müdürleri, başvuru formlarını beş iş günü
içinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderir.

(3) Ünitelerden gönderilen başvuruların bu Yönetmelikte
belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. Aranan şartları
taşıyanlar Teşekkülün resmi internet sitesinde ilan edilir. İstenilen
şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular
değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 8 – Aynı
Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı
Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı
Yönetmeliğin 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı
Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

Görevde yükselme
sınavı

MADDE 15 – (1)
Görevde yükselme sınavı; Şube Müdürü, İrtibat Müdürü ve Kısım Müdürü
kadrolarına atanabilmek için yazılı ve sözlü sınav şeklinde, diğer
pozisyonlara atanabilmek için ise sadece yazılı sınav şeklinde yapılır.”

MADDE 12 – Aynı
Yönetmeliğin 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler
eklenmiştir.

Yazılı sınav

MADDE 15/A

(1) Yazılı sınav, duyuruda yer verilen konular kapsamında, Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme
İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine
yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı
sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı
en az altmış olarak uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 15/B

(1) Şube Müdürü, İrtibat Müdürü ve Kısım Müdürü kadrolarına atama
yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı ilgili kadrolara
atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere
duyurulan kadro ve pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava
alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava
alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi
tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve
muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının
göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültür ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak
yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların
aritmetik ortalaması esas alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit
edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı
sayılır.

Başarı
sıralaması

MADDE 15/C

(1) Görevde yükselme suretiyle duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı
kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, Şube
Müdürü, İrtibat Müdürü ve Kısım Müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı
ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer pozisyonlara
atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve
Teşekkülün resmi internet sitesinde duyurulur.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek
suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına
rağmen, duyurulan kadro ve pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak
personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması
listesinde yedek olarak belirlenir.

Görevde
yükselme suretiyle atanma

MADDE 15/D
(1)
Atanmaya hak kazanan personel, başarı listesinin kesinleşmesini müteakip en
yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı
puanlarına göre atanır.

(2) Teşekkülce tercih edilen kadro ve pozisyonlarda ise
başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre
atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların
geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan
göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da
atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma,
başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan
veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı
aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için
yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, bu Yönetmeliğin 15/C
maddesinin üçüncü fıkrasına göre Teşekkülce belirlenmiş olması halinde
yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılır.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple
katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip
sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından
herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara
yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara
tabidir.”

MADDE 13 – Aynı
Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına
ilişkin işlemleri yürütmek üzere, beş kişiden oluşan Sınav Kurulu teşkil
edilir. Sınav Kurulu Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür
Yardımcısının Başkanlığında, üç Daire Başkanı ile 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa tabi alanında uzman bir personel olmak üzere beş kişiden
teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir. Kurul, üye
tamsayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy
kullanılmaz. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(2) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde
yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit
edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve
bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.”

MADDE 14 – Aynı
Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sınav Kurulunun
görevleri

MADDE 17 – (1) Sınav
Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Görevde yükselme ile unvan değişikliği sınavlarını
yapmak veya yaptırmak,

b) Yazılı sınav usulünü ve konu başlıklarını belirlemek,
sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,

c) Sınava katılmaya hak kazananları ve sınav sonuçlarını
duyurmak,

ç) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek
karara bağlamak veya sınavı yapan kuruma incelettirmek,

d) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.”

MADDE 15 – Aynı
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı
Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve ikinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında
belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara, bu unvanları en az
ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen
unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümler hariç
olmak üzere yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre
gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev konularını ve
atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak
yaptırılır.”

“(5) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere,
sadece Teşekkülün kendi personeli başvurur.

(6) Bu sınava katılacaklarda Teşekkülde veya öğrenim
durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma
şartı aranmaz.

(7) Unvan değişikliği sınavıyla ilgili iş ve işlemleri
Sınav Kurulu yürütür.”

MADDE 17 – Aynı
Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sınav
sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 22 – (1)
Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı sonuçları Sınav
Kuruluna intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Teşekkülün
resmi internet sitesinde ilan edilir. İlgililer, ilan tarihinden itibaren
beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar Sınav
Kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme
sonuçları en geç beş iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere
bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(2) Yazılı sınavlarda itiraz sonucu, sınav kurulunca
hatalı olduğu sonucuna varılan sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru
yapılmış kabul edilir.”

MADDE 18 – Aynı
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

Sınavı
kazananların değerlendirilmesi ve atanması

MADDE 23 – (1) Görevde
yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanların
duyurulan boş kadro veya pozisyonlara atamaları en geç üç ay içinde başarı
sıralamasına göre yapılır.

(2) Aylıksız izinde olanlar dahil,
atanmaya hak kazandıkları kadrolara ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen
süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(3) Görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği
sınavını kazandığı halde atamaya yetkili makama başvurarak her ne sebeple
olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren personel atanma
hakkını kaybeder.

(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında
başarılı olan adaylardan sınavına girdikleri unvana atananlar, göreve
başlamadıkça bu unvanı kazanılmış hak olarak elde edemezler.”

MADDE 19 – Bu
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu
Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür