YABANCILARIN ÇALIŞMASI

Türkiyede Yabancıların şirket kurması ana sözleşmeleri yabancıların şirket ortaklığı hisse devirleri Yabancı şirket şube açılışı tescili Yabancı şirketlerin Türkiyede şube açması mevzuatı Yabancı şirket şube nasıl açılır Yabancı şirket irtibat bürosu açılışı
YABANCILARIN ÇALIŞMASI
Dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşlar Türkiyede yatırım yapmak ve/veya ticari faaliyette bulunmak üzere Türk Ticaret Kanunu’na göre şirket kuruluşu için aşağıdaki bilgi ve belgelerle doğrudan yatırımın yapılacağı ildeki Ticaret Sicil Memurluğu’na müracaat ederler.
a) Öncelikle şirket ana sözleşmesinin, Türk Ticaret Kanunu’nun 279.maddesinde yer alan hususları içermesi, ana sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucular tarafından imzalanarak notere tasdik ettirilmesi gerekir.
b) Ana sözleşme noterden onaylandıktan sonra, onay tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şirket merkezinin bulunduğu veya bağlı olduğu yerin Ticaret Sicil Memurluğu’na tescil ettirilir. Tescil ile şirket tüzel kişilik kazanmış olur.Tescilden sonra ilana tabi hususlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir. Ticaret Sicil Memurluğu’na verilecek tescil dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir.

1. Eksiksiz doldurulmuş ve şirketi temsile yetkili kişilerce imzalanmış şirket kuruluş bildirim dilekçesi ve formu
2. Biri asıl olmak üzere noterce onaylanmış üç nüsha şirket ana sözleşmesi,
3. Temsile yetkili olanların şirket ünvanıyla noterce düzenlenmiş imza beyannamesi,
4. Ticaret Sicil Tüzüğünün 29. maddesine göre düzenlenmiş (Ticaret Sicil Memurluğu’na bildirilen bilgilerin doğru olduğuna dair) taahhütname,
5. Şirket sermayesinin binde biri tutarında tüketici fonu hesabına yapılan ödemeye ilişkin banka (Ziraat Bankası veya Merkez Bankası) dekontu,
6. Yabancı uyruklu gerçek kişiler için pasaportun noter tasdikli örneği, tüzel kişiler için ise Türk Konsolosluğu’ndan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş (apostille kaşesi taşıyan) ve sanayi ve/veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi.
Yabancı uyruklu şirketlerin şube açması
Yabancı uyruklu şirketler Türkiye’de şube açmak istedikleri takdirde aşağıdaki belgelerle Sanayi ve Ticaret Bakanlığına (İç Ticaret Genel Müdürlüğü) müracaat ederler.
1.Şirket veya vekili tarafından yazılan dilekçe (Bu dilekçenin şirketin ünvanı, kuruluş tarihi, uyruğu, sermayesi, Türkiye vekilinin adı soyadı adresi ve uyruğu, vekilin T.C. hudutları dahilinde yapacağı işlerden kanun ve mevzuat hükümlerine uyacağı, şubenin adresi gibi bilgileri ihtiva etmesi gerekmektedir.),
2. Asıl ve tercüme edilmiş bir nüsha şirket ana sözleşmesi,
3. Asıl ve tercüme edilmiş bir nüsha şirketin yetkili organının şube açma kararı,
4. Asıl ve tercüme edilmiş bir nüsha; şirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin kayıtları içeren kuruluş evrakı ile halen faaliyetini sürdürdüğüne dair faaliyet belgesi,
5.Asıl ve tercüme edilmiş iki nüsha Türkiye vekiline verilmiş bulunan vekaletname
(Bu vekaletnamede vekilin özellikle; şirket anasözleşmesinde gösterilmiş olan işlemleri yerine getirme, şirketi temsil etme, şirket adına yapılacak işlerden doğacak davalarda şirketi davacı, davalı ve üçüncü şahıs sıfatı ile tüm mahkemelerde temsil etme, geçici olarak Türkiye’den ayrılması halinde sahip olduğu yetkilerle vekil tayin etme, merkez şubeye bağlı olarak açılacak tali şubelere vekil tayin etme konularında yetkili bulunduğunun belirtilmesi gerekmektedir.),
6.Türkiye vekili yabancı uyruklu ise, çalışma izninin ve ikamet belgesinin noter tasdikli birer örneği. Yukarıda açıklanan 2, 3, 4 ve 5 numaralardaki yazılı belgelerin şirketin mensubu olduğu devlet noterince ve o yerdeki Türk Konsolosluğunca, Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı’nca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması ayrıca bu tasdik şerhlerinin, anılan belgelerin noterden tasdikli Türkçe tercümelerinde de yer alması gerekmektedir.
Merkez şubeye bağlı tali şubelerin açılması, Türkiye Vekili’nin değiştirilmesi, şube ünvan, faaliyet konusu ve adresinin değiştirilmesi, şube sermayesinin artırılması ve şubenin tasfiyesi gibi işlemlerde anılan Bakanlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.
Yabancı şirketlerin Türkiyede irtibat bürosu açılması
Yabancı uyruklu şirketlerin ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla, irtibat bürosu açmak veya daha önceden alınmış iznin süresini uzatmak istemeleri halinde aşağıdaki belgelerle Hazine Müsteşarlığı’na (Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) müracaat ederler.
1. Ana şirkete ait ve ilgili Türk Konsolosluğu veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş faaliyet belgesi aslı,
2. Ana şirket hakkında hazırlanmış faaliyet raporu veya bilanço ve gelir tablosu,
3. İrtibat bürosunun kuruluş işlemlerini yürütmekle görevli olarak atanacak kişiye verilecek yetki belgesi aslı,
4. İrtibat bürosu kuruluş işlemlerinin başka bir kimse aracılığı ile yürütülmesi durumunda vekaletname aslı.
Açılış izni alan irtibat büroları vergi dairesine kayıt belgesinin bir örneğini en geç bir ay içinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne gönderirler. Bürolar adres değişikliği durumunda yeni adreslerini en geç bir ay içinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirirler. İrtibat bürolarına azami 3 yıllık süre ile faaliyet izni verilir. İrtibat bürolarının süre uzatımlarında geçmiş yıl faaliyetleri ile geleceğe yönelik plan ve hedefleri dikkate alınarak her defasında azami 3 yıl olmak üzere süre uzatımı verilebilir. İrtibat bürolarının faaliyetlerini sona erdirmesi durumunda kapatma işlemi için, ilgili vergi dairesinden alınacak iş bırakma-yoklama fişi Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne gönderilir. Bürolar kapanış ve tasfiye sonucunda oluşan bakiye haricinde transfer talebinde bulunamazlar.

TÜRKİYEDE YABANCILARIN ÇALIŞMASI